Dancetherapy

In maart 2016 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Dans- en bewegingstherapie op Agape Belgium. Een ervaringsgerichte opleiding waarin ik zelf meerdere danstherapeutische methodes heb ervaren en onderzoek heb gedaan naar de manier waarop ik als danstherapeut in het werkveld kan en wil staan. Sindsdien geef ik ook danstherapeutische sessies.

Wat is danstherapie?
De definitie van dans- en bewegingstherapie vanuit de European Association Dance Movement Therapy:
“The therapeutic use of movement aiming to further the emotional, cognitive, social, physical, spiritual and social integration of the individual. Dance as ‘body movement’, ‘creative expression’ and ‘communication’, is the core component of dance movement therapy.”

Dans- en bewegingstherapie (DBT) is een ervarings- en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij dans en beweging worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. Het is een manier om je authentieke zelf te ervaren. Nieuwe ervaringen worden eigen gemaakt en geïntegreerd in het lichaam. Dit heeft effect op het psychische, lichamelijke, emotionele en spirituele van ons zijn. Een proces van persoonlijke bewustwording en groei wordt in beweging gezet.

Klachten zijn terug te zien in het lichaam en beweging. Dit betekent dat je ook via het lichaam en de beweging klachten kunt herleiden, ze kan verminderen of opheffen. Wanneer er in de manier van bewegen van iemand iets kan veranderen, kunnen er innerlijke verschuivingen plaats gaan vinden.

In beweging communiceert het lichaam op een meer directe manier dan verbale taal soms doet. In verbale taal klinkt vaak de stem van het bewuste door. De taal van het lichaam geeft rechtstreeks het onbewust, de instincten, de emotionele behoeften en gegevens weer.

“The body always speaks honestly”
(North)

Het lichaam is het instrument dat communiceert en expressie kan uiten, dans is het proces dat gebruikt wordt om integratie en groei te bevorderen.

De cliënt kan deze ervaren in het hier en nu, ze bewust worden, ze leren te accepteren, ze te uiten en waar nodig te verwerken. De behandeling richt op ‘wat er in het hier en nu’ te zien is en wat er ervaren wordt, van waaruit ook gewerkt kan worden met eventuele situaties uit het verleden.

Er vindt een integratie plaats tussen direct ervaren en bewust rationeel denken van waaruit een vertaalslag naar de praktijk, het handelen in het dagelijks leven, kan worden gemaakt.

Elke danstherapie is een individuele, unieke aangelegenheid en wordt afgestemd op de behoefte en de (hulp)vraag van de cliënt. De therapie is er uiteindelijk op gericht om de cliënt te helpen om het leven op een persoonlijk en creatieve (nieuwe) manier vorm te geven en dit te gaan ervaren in het leven.

“Creativity is not the finding of a thing, but the making something out of it after it is found”

(James Russel Lowell)

Binnen danstherapie staat het doen en ervaren centraal. Nieuwe ervaringen moeten worden eigen gemaakt en geïntegreerd worden in het lichaam om effect te hebben. Danstherapie biedt de cliënt de gelegenheid dit proces te ondergaan door; vrij te bewegen in de ruimte, te (her)ontdekken wat spelen betekent, het lichaam te voelen, zich durven te verliezen op muziek, spontaniteit te ervaren, expressief te zijn, zichzelf te laten horen en te laten zien in metaforen, symboliek en in gedrag.

Binnen danstherapie leer je zicht te krijgen op je gedrag, je valkuilen, je gevoelens, je lichaam en lichaamssignalen. Je leert je mogelijkheden en beperkingen kennen waardoor je een realistischer beeld kunt vormen over hoe je het leven actief vorm wilt en kunt geven.

In March 2016, I got my degree in Dance Movement Therapy at Agape Belgium. An experience-oriented training where I had the opportunity to explore several dance therapy methods and where I conducted research into the way I as a dance therapist can and want to position myself in the work field. Ever since, I have also given dance therapy sessions.

What is dance therapy?
The definition of dance movement therapy, provided by the European Association Dance Movement Therapy:
“The therapeutic use of movement aiming to further the emotional, cognitive, social, physical, spiritual and social integration of the individual. Dance as ‘body movement’, ‘creative expression’ and ‘communication’, is the core component of dance movement therapy.”

Dance movement therapy is an experience-oriented and body-oriented form of therapy, in which dance and movement are used to induce a change process. It is a way to experience your authentic true self. New experiences become familiar and are integrated into the body. This affects the psychic, physical, emotional and spiritual aspects of our being. A process of personal awareness and growth is induced.

Symptoms are reflected in the body and in movements. This means that using the body, you can also track symptoms, and lessen them or remove them altogether. When something can change in the way somebody moves, inner changes can happen.

Sometimes the body communicates more clearly through movements than verbal language is able to. Verbal language is often distorted by the voice of consciousness. Body language directly conveys the sub-consciousness, the instincts, the emotional needs and information.

“The body always speaks honestly”
(North)

The body is the instrument that communicates and is able to express itself, dance is the process which is used to encourage integration and growth.

The client can experience these in the here and now, become aware of them, learn to accept them, to express them and if necessary to process them. The treatment is focused on ‘what’s in the here and now’ and what is experienced, which can also potentially be used to treat situations from the past.

An integration takes place between directly experiencing and consciously thinking rationally, enabling clients to employ the lessons learned in practice, in their daily lives.

Every dance therapy is an individual, unique occasion and is matched with the needs and demands of the client. The therapy ultimately focuses on helping the client to shape his or her life in a personal and creative (new) way, and to experience the beneficial effects of this in everyday life.

“Creativity is not the finding of a thing, but the making something out of it after it is found”
(James Russel Lowell)

Within dance therapy, doing and experiencing are key. New experiences should become familiar and be integrated into the body to take effect. Dance therapy enables the client to experience this process by; moving freely in the room, to (re)discover what playing means, to let the body feel, to learn to lose oneself in music, to experience spontaneity, to be expressive, to make themselves be heard and to show themselves in metaphors, symbolisms and in behaviour.

Within dance therapy, you learn to become conscious of your behaviour, your pitfalls, your emotions, your body and your body’s signals. You get to know the possibilities and limitations, allowing you to form a more realistic image on the way you want to actively shape your life.